Política de privacidade

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, polo que se derroga a directiva 95/46/CE (en diante, RGPD), da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD), O Refuxio do Náufrago garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos proporcionen os nosos clientes, de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados serán tratados nos termos establecidos no RGPD, nese sentido O Refuxio do Náufrago adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros, expostos a continuación. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Denominación: O Refuxio do Náufrago
NIF: 76359941X
Dirección: Rúa Principal 66, 15121, Camelle (A Coruña)
Teléfono: 687531238
Correo electrónico: info@orefuxiodonaufrago.com

2. FINALIDADE DO TRATAMENTO

Todos os datos facilitados polos nosos clientes e/o visitantes na web de O Refuxio do Náufrago ou ao seu persoal, serán incluídos en rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal, creado e mantido baixo a responsabilidade de O Refuxio do Náufrago, imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios, ou para resolver as dúbidas ou cuestións expostas polos nosos visitantes. A nosa política é non elaborar perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

3. LEXITIMIDADE DO TRATAMENTO

 • Relación contractual: É a que aplica cando compra un dos nosos produtos ou contrata algún dos nosos servizos.
 • Interese lexítimo: Para atender ás consultas e reclamacións que nos expoña e para xestionar a cobranza das cantidades debidas.
 • O seu consentimento: Se é usuario da nosa web, mediante a marcación da casa que figura no formulario de contacto, autorízanos a que lle remitamos as comunicacións necesarias para dar resposta á consulta ou solicitude de información exposta.

4. DESTINATARIOS

Non cedemos os seus datos persoais a ninguén, fóra daquelas entidades públicas ou privadas ás cales esteamos obrigados a facilitar os seus datos persoais con motivo do cumprimento dalgunha lei. Por poñer un exemplo, a Lei Tributaria obriga a facilitar á Axencia Tributaria determinada información sobre operacións económicas que superen unha determinada cantidade.

No caso de que, á marxe dos supostos comentados, necesitemos dar a coñecer a súa información persoal a outras entidades, solicitarémoslle previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir a este respecto.

5. COMUNICACIÓN

Non realizaremos transferencias internacionais dos seus datos persoais, a menos que sexan solicitadas expresamente pola devandita persoa, baixo rexistro con firma do solicitante e presentación do DNI do mesmo.

6 CONSERVACIÓN

Só conservaremos os seus datos persoais durante o tempo que resulte necesario para lograr os fins para os que foron solicitados. Á hora de determinar o oportuno período de conservación, examinamos os riscos que conleva o tratamento, así como as nosas obrigacións contractuais, legais e normativas, as políticas internas de conservación de datos e os nosos intereses de negocio lexítimos descritos no presente Aviso de Privacidade e Política de Cookies.

Neste sentido, O Refuxio do Náufrago conservará os datos persoais unha vez terminada a súa relación con Vde., debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación mantida co interesado.

Unha vez bloqueados, os seus datos resultarán inaccesibles para O Refuxio do Náufrago, e non serán tratados excepto para a súa #poñer# ao dispor ás Administracións públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nadas dos tratamentos, así como para o exercicio e defensa de reclamacións #ante a Axencia Española de Protección de Datos.

7 SEGURIDADE

Empregamos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal que se trate nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos de carácter persoal que procesamos fronte a perdas fortuítas e a accesos, tratamentos ou revelacións non autorizados, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos a que están expostos os datos. Con todo, non podemos responsabilizarnos do uso que Vde. faga dos datos (incluído usuario e contrasinal) que utilice na nosa web. O noso persoal segue estritas normas de privacidade e no caso de que contratemos a terceiros para prestar servizos de soporte, esixímoslles que acaten as mesmas normas e permítannos auditarles para verificar o seu cumprimento.

8. OS SEUS DEREITOS

Informámoslle que poderá exercer os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso aos seus datos persoais, para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;
 • Dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;
 • Dereito de supresión dos seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por imperativo legal);
 • Dereito de limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, nese caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito de oposición ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas sexa o noso interese lexítimo. O Refuxio do Náufrago deixará de tratar os teus datos salvo que teña un interese lexítimo ou sexa necesario para a defensa de reclamacións.
 • Dereito á portabilidad dos seus datos, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento sexa a existencia dunha relación contractual ou o seu consentimento.
 • Dereito a revogar o consentimento outorgado a O Refuxio do Náufrago
 • Para exercitar os seus dereitos, pode facelo de maneira gratuíta e en calquera momento contactando connosco na dirección Rúa Principal 66, 15121 Camelle, achegando copia do seu DNI.

9. TUTELA DE DEREITOS

No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos, a través dalgún dos medios seguintes:

 • Sede electrónica: https://www.aepd.es
 • Correo postal: Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Teléfono: 901.100.099 e 912.663.517
 • Formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos non conleva ningún custo e non é necesaria a asistencia de avogado nin procurador.

10. ACTUALIZACIÓNS

Ou Refuxio do Náufrago resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades legistlativas ou xurisprudenciais que poidan afectar o cumprimento da mesma.

Nil

Individual / Uso Doble

Temporada Baja

1 Enero - 24 Marzo
1 Abril - 16 Mayo
1 Enero - 24 Marzo
55€ / 70€

Temporada Media

25 Marzo - 31 Marzo
17 Mayo - 19 Mayo
15 Junio - 30 Junio
1 Septiembre - 15 Septiembre
11 Octubre - 13 Octubre
60€ / 75€

Temporada Alta

1 Julio - 31 Agosto
65€ / 80€

City of Agra

Habitación completa

Temporada Baja

1 Enero - 24 Marzo
1 Abril - 16 Mayo
1 Enero - 24 Marzo
110€

Temporada Media

25 Marzo - 31 Marzo
17 Mayo - 19 Mayo
15 Junio - 30 Junio
1 Septiembre - 15 Septiembre
11 Octubre - 13 Octubre
115€

Temporada Alta

1 Julio - 31 Agosto
120€

Man de Camelle

Cama / Habitación completa

Temporada Baja

1 Enero - 24 Marzo
1 Abril - 16 Mayo
1 Enero - 24 Marzo
25€ / 90€

Temporada Media

25 Marzo - 31 Marzo
17 Mayo - 19 Mayo
15 Junio - 30 Junio
1 Septiembre - 15 Septiembre
11 Octubre - 13 Octubre
26€ / 95€

Temporada Alta

1 Julio - 31 Agosto
28€ / 100€

Boris Sheboldaev

Individual / * Uso Doble

Temporada Baja

1 Enero - 24 Marzo
1 Abril - 16 Mayo
1 Enero - 24 Marzo
45€ / +10€

Temporada Media

25 Marzo - 31 Marzo
17 Mayo - 19 Mayo
15 Junio - 30 Junio
1 Septiembre - 15 Septiembre
11 Octubre - 13 Octubre
48€ / +10€

Temporada Alta

1 Julio - 31 Agosto
52€ / +15€